Mug Cakes Combo (1 x dark choc & 1 x choc/caramel)
Mug Cakes Combo (1 x dark choc & 1 x choc/caramel)
Mug Cakes Combo (1 x dark choc & 1 x choc/caramel)

Mug Cakes Combo (1 x dark choc & 1 x choc/caramel)

Regular price $13.00 Sale price $11.96

1 x Cake in a Cup (Dark Chocolate) 75g

1 x Cake in a Cup (Chocolate/Caramel) 75g

Product is "Low Gluten"<7ppm